1/02/2005

BACKUP September 2007

[ . BACK to TOP . ]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BACKUP ONLY september 2007

http://haikutopics.blogspot.com/2006/03/introducing-haiku-poets.html

Akutagawa Ryunosuke (1892 - 1927). Kappa, GakiBasho, Matsuo Basho (1644 - 1694) Buson, Yosa Buson (1715-1783)... Painter and PoetDen Sutejo (1633-1698)Enomoto Seifu-Jo (1731 - 1814) 榎本星布尼Hino Sojo (1901-1956) Hosomi Ayako (1907~1997)Ichihara Tayo-Jo (1772 - 1865) Imaizumi Sogetsu-ni and her husband, Tsunemaru (Tsunemaru 1750 - 1810)Kato, Shuson Kato (1905-1993) Katsura Nobuko (1914 - 2004)Kawabata Bosha (Kawabata Boosha, Bousha) (1897-1941)Kawahigashi Hekigoto (Hekigodo) (1873-1937)Kikaku, Enomoto Kikaku (1661-1707) Takarai KikakuKobayashi Issa (June 15, 1763 - January 5, 1828)Kubota Seifu (1783 - 1848) 久保田成布..... Kubota Shunkoo 久保田春耕, her husbandMasaoka Shiki and Matsuyama(Shiki : 17 September 1867 –19 September 1902)Matsumoto Koyuu-Ni (18th c.) / Matsumoto Koyu-ni..... Baba Songi 馬場存義Miwa Suiu-Jo (1766 - 1846)Mizuhara Shūōshi (Shuuooshi, Shuuoushi)(1892-1981) Ozaki Hōsai 尾崎 放哉 Ozaki Hosai, Ozaki Hoosai (1885 - 1926)Ransetsu, Hattori Ransetsu (1654-1707) Suzuki Masajo (1906-2003) Tagami Kikusha (1753-1826) Takahama Kyoshi (1874 - 1959)Takako Hashimoto (1899-1963)..... Takako Hashimoto, Death Poems Taneda Santoka   Santooka and SakeUeda Akinari (1734 - 1809)Uejima Onitsura (1660-1738) Ueshima OnitsuraYamaguchi Seishi (1901 - 1994) Yasuhara Teishitsu (1610-73)

No comments: